Regulamin III Turnieju Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Regulamin III Turnieju Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego


REGULAMIN
Turnieju szkół im. Witolda Pileckiego


§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” przedstawia zasady dotyczące organizacji Turnieju szkół im. Witolda Pileckiego, zwanego dalej „Turniejem”, polegającego na przeprowadzeniu rywalizacji szkół osadzonej w tematyce najnowszej historii Polski, organizowanego przez Muzeum Dom Rodziny Pileckich z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka, „Organizator”.
2. Turniej ma charakter edukacyjny, w którym udział jest dobrowolny i bezpłatny. Turniej jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których patronem jest rotmistrz Witold Pilecki.
3. Turniej zostanie przeprowadzony od listopada 2022 do maja 2023 roku, w trzech etapach.
4. Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu turnieju zawiera §4 Regulaminu.
5. Realizacją i wszelkimi kwestiami związanymi z Projektem ze strony Organizatora zajmuje się wyznaczony przez Muzeum koordynator Projektu, dalej „Koordynator”, z którym Uczestnicy mogą się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: piwanowska@muzeumpileckich.pl.

§ 2.
Organizacja i przebieg turnieju

Turniej składa się z trzech etapów, które odbędą się w terminach:
Etap 1 – 2 listopada 2022 roku – 22 grudnia 2022 roku
Etap 2 – 9 stycznia – 31 marca 2023 roku
Etap 3 – maj 2023 roku (3 dni)
O zakwalifikowaniu szkoły do kolejnego etapu turnieju decyduje Komisja Konkursowa na podstawie kryteriów określonych w § 4 Regulaminu.
1)W ramach etapu 1 na terenie szkoły ma być zorganizowana inscenizacja Boże Narodzenie Pileckich 1946. Zadaniem konkursowym jest filmowa relacja do 10 minut z tego wydarzenia.
2) W ramach etapu 2 szkoła przeprowadza konkurs wiedzy o Witoldzie Pileckim. Zadaniem konkursowym jest lapbook, w którym znajdują się przykładowe zadania z przeprowadzonego konkursu oraz relacja fotograficzna.
3) Etap 3 – „Manewry” w Ostrowi Mazowieckiej – rywalizacja reprezentacji szkół w konkurencjach sportowych, wiedzowych, kulinarnych i artystycznych. Rodzaje konkurencji i zakres wiedzy oraz umiejętności uczestnicy poznają najpóźniej przy ogłoszeniu wyników drugiego etapu.


§ 3.
Termin wykonania zadań

1. Nagrania filmowe (zadanie etapu 1) należy przesłać we-transferem na adres:
piwanowska@muzeumpileckich.pl do 22 grudnia 2022 r. Wyniki etapu 1 zostaną ogłoszone do 13 stycznia 2023 roku.
2. Lapbook (zadanie etapu 2) należy wysłać najpóźniej do 31 marca 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Muzeum Dom Rodziny Pileckich ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka z dopiskiem „turniej” i wyraźnym oznaczeniem na kopercie nazwy szkoły.
Wyniki etapu 1 zostaną ogłoszone najpóźniej 10 kwietnia 2023 roku.
3. „Manewry” w Ostrowi Mazowieckiej (Etap 3) – maj 2023 r. Finał turnieju odbędzie się w Muzeum Dom Rodziny Pileckich (Ostrów Mazowiecka, ul. Warszawska 4). Organizatorzy Turnieju zapewniają każdemu zespołowi (5 osób – 4 uczniów plus nauczyciel-opiekun) noclegi i posiłki. Muzeum nie finansuje dodatkowych osób, które przyjadą z zespołem.

§ 4.
Ocena zadań i rozstrzygnięcie turnieju

1. Do oceny zadań w każdym etapie Turnieju organizator powoła komisję jurorską.
2. W etapie 1 w ocenie zadania zostaną uwzględnione następujące kryteria: spełnienie warunków technicznych pracy, walory artystyczne i staranność wykonania relacji filmowej, a także pomysłowość w realizowanej inscenizacji, nawiązanie do źródeł historycznych oraz poziom zaangażowania społeczności szkolnej. Szkoła za to zadanie może otrzymać od 0 do 50 punktów; do etapu 2 zostaną zakwalifikowane szkoły, które otrzymały minimum 30 punktów.
3. W etapie 2 w ocenie zadania zostaną uwzględnione następujące kryteria: spełnienie warunków technicznych lapbooka, atrakcyjność i staranność wykonania, a także koncepcja konkursu, pomysłowość i poprawność merytoryczna zadań, atrakcyjność i dopasowanie do wieku uczestników. Szkoła za to zadanie może otrzymać od 0 do 50 punktów; do etapu 3 zostaną zakwalifikowane po 4 szkoły (podstawowe i ponadpodstawowe), które otrzymały najwyższą liczbę punktów.
4. W każdym etapie turnieju szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą oceniane w osobnych kategoriach.
5. W etapach 1 i 2 w realizacji zadań musi być bardzo widoczny wkład pracy uczniów; rola nauczyciela powinna być wspomagająca.
6. Rozstrzygnięcia poszczególnych etapów Turnieju nastąpi zgodnie z harmonogramem, ostatecznie rozstrzygnięcie Turnieju nastąpi w maju 2023 roku, podczas zakończenia „Manewrów” w Ostrowi Mazowieckiej.


§ 5.
Uczestnicy Turnieju i nagrody


1. Uczestnikiem turnieju jest szkoła.
2. Za udział w turnieju szkoły otrzymają brązowe, srebrne i złote Odznaki Rotmistrza
3. Brązową odznakę Rotmistrza otrzymają szkoły, które wykonają zadanie w Etapie 1 Turnieju i nie zostaną zakwalifikowane do Etapu 2, lub zostaną zakwalifikowane, ale nie wykonają zadania przewidzianego w Etapie 2 Turnieju
4. Srebrną odznakę Rotmistrza otrzymają szkoły, które zostaną zakwalifikowane do Etapu 2 Turnieju i wykonają w terminie wyznaczone zadanie, a nie zostaną zakwalifikowane do Etapu 3; lub zostaną zakwalifikowane do Etapu 3, ale nie wezmą w nim udziału; lub wezmą udział w Etapie 3 turnieju, ale zdobędą w nim miejsce dalsze niż drugie.
5. Po 4 najlepsze szkoły podstawowe i średnie w Etapie 2 turnieju są kandydatami do zdobycia złotych odznak Rotmistrza i zostają zaproszone do udziału w „Manewrach” w Ostrowi Mazowieckiej.
6. Złotą odznakę Rotmistrza otrzymają szkoły, które wezmą udział w Etapie 3 Turnieju oraz zajmąpierwsze lub drugie miejsce podczas rywalizacji w „Manewrach”.
7. Najlepsza szkoła podstawowa i średnia w Etapie 3 turnieju otrzyma statuetkę przechodnią Turnieju Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.
8. Brązowe i srebrne odznaki Rotmistrza zostaną przesłane do szkół po zakończeniu ich udziału w Turnieju. Złote odznaki Rotmistrza oraz srebrne dla szkół uczestniczących w 3 etapie zostaną wręczone na zakończenie rywalizacji w ramach Etapu 3 turnieju.
9. Przekazanie statuetek przechodnich odbędzie się podczas zakończenia 3 etapu turnieju.
10. W etapach 1 i 2 Turnieju szkoła samodzielnie decyduje o składzie zespołu realizującego zadania. Muzeum przekaże upominki dla maksymalnie 4 uczniów i 1 nauczyciela, którzy zostaną wpisani jako główni autorzy prac.
11. W etapie 3 bierze udział 4 uczniów i 1 nauczyciel (opiekun zespołu). W przypadku szkół podstawowych organizator rekomenduje zespoły składające się z uczniów klas 6-8.

 


§ 6.
Zasady uczestnictwa i ochrona danych osobowych

1. Uczestnicy poprzez przesłanie pracy i złożenie Oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu przetwarzania danych osobowych zamieszczonych na BIP Organizatora potwierdzają zrozumienie i związanie przedmiotowym Regulaminem bez zastrzeżeń.
2. Z chwilą przesłania Organizatorowi prac wypełniających przesłanki utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i praw pokrewnych osoby biorące twórczy udział w jego powstaniu udzielają Organizatorowi pod tytułem darmym upoważnienia (licencja wyłączna) do korzystania z utworu w zakresie (na następujących polach eksploatacji): 1/ utrwalenie na jakichkolwiek nośnikach 2/ zwielokrotnienie w dowolnej formie 3/ rozpowszechnianie w dowolnej formie w tym w sieci internet 4/ wystawianie i wyświetlanie oraz wykorzystywanie dla promocji poprzez zestawianie z innymi utworami.


§ 7.
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Muzeum.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w tym terminu „Manewrów” w Ostrowi Mazowieckiej oraz terminu przekazania statuetek przechodnich Turnieju Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Wszelkie dokonane przez Organizatora zmiany Regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.
W przypadku braku możliwości zorganizowania „Manewrów” w Ostrowi Mazowieckiej spowodowanej kwestiami niezależnymi od organizatora (np. obostrzeniami związanym z pandemią Covid-19) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy realizacji Etapu 3 Turnieju.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.