Regulamin konkursu „W ogrodzie Marii Pileckiej”

Regulamin konkursu „W ogrodzie Marii Pileckiej”

REGULAMIN

Konkursu „W ogrodzie Marii Pileckiej”

 

 §1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” przedstawia zasady dotyczące organizacji konkursu „W ogrodzie Marii Pileckiej”, zwanego dalej „Konkursem”, organizowanym przez Muzeum – Dom Rodziny Pileckich z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka, „Organizator”.
 2. Konkurs ma charakter kulturalno-edukacyjny, a jego celem jest zainteresowanie florą rosnącą na terenie Polski, nauka rozpoznawania gatunków roślin, krzewów i drzew występujących w ogrodach, sadach, na łąkach i w parkach, poszukiwaniem kontekstów historycznych i kulturowych, a także rozwijanie talentów artystycznych.
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu konkursu zawiera §3 Regulaminu.
 5. Realizacją i wszelkimi kwestiami związanymi z Konkursem ze strony Organizatora zajmuje się wyznaczony przez Muzeum koordynator, dalej „Koordynator”, z którym Uczestnicy mogą się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: piwanowska@muzeumpileckich.pl.
 6. Z konkursu zostają wyłączone automatycznie rodziny pracowników Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.

 

 §2.

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być zespoły rodzinne składające się minimum z dwóch osób, w tym przynajmniej jedna z nich nie może mieć ukończonych 18 lat.

 §3.

Zadanie konkursowe

 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie w formie artystycznej zielnika zawierającego od 20 do 30 gatunków roślin, w tym przynajmniej połowa roślin rosnących w okresie dwudziestolecia międzywojennego w ogrodzie Marii Pileckiej (z d. Ostrowskiej) w Ostrowi Mazowieckiej (lista roślin z ogrodu Marii znajduje się w Załączniku 1 do niniejszego regulaminu).
 2. Każdy gatunek musi być opisany nazwą polską i łacińską, miejscem zbioru; dodatkowym walorem będą informacje związane z kontekstem kulturowym bądź historycznym rośliny (np. historia sprowadzenia do Polski, występowanie w tekstach kultury, jak wiersz, powieść, piosenka, czy występowanie w symbolice, np. odznaczeniach czy herbie miasta).
 3. Zielnik powinien mieć maksymalny format A4, a jego strony powinny być trwale połączone. Powinien zawierać stronę tytułową, na której będą znajdowały się imiona i nazwiska wszystkich autorów zielnika oraz ich rola w realizacji zadania konkursowego.
 4. Sposób mocowania roślin do kart jest dowolny.
 5. Stopień przesuszenia użytych roślin musi gwarantować ich przechowywanie w stanie suchym (nieuwodnione).
 6. W zielniku mogą znaleźć się tylko gatunki roślin nieobjęte ochroną prawną.
 7. W konkursie mogą brać udział tylko prace autorskie, wykonane samodzielnie i spełniające przesłankę oryginalności (niepowtarzalności).

 

 §4.

Termin wykonania zadań i przesyłanie prac

 

 1. Prace mogą zostać dostarczone do Muzeum osobiście lub przesłane pocztą/kurierem na adres:

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich

ul. Warszawska 4

07-300 Ostrów Mazowiecka

 1. Do zielnika muszą zostać załączone oświadczenia oraz metryczka pracy (załącznik nr 2 - wystarczy wydrukować pierwszą stronę i podpisać, załącznik nr 3 - wystarczy wydrukować pierwszą stronę i podpisać, załącznik nr 4 - do pobrania TU)
 2. Termin wysyłki prac upływa 30 września 2022 roku, decyduje data dostarczenia pracy do siedziby Muzeum, stempla pocztowego lub daty nadania przesyłki kurierskiej.

 

 §5.

Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Organizator powoła komisję jurorską.
 2. W ocenie prac zostaną uwzględnione następujące kryteria: zgodność z zasadami wykonania pracy, poprawność rozpoznania i opisania roślin, opis kontekstów historycznych i kulturowych, a także walory artystyczne pracy.  
 3. które będą zawierały mniej niż 20 roślin i w których min. 50% roślin nie będzie roślinami z załączonej listy oraz prace, w których znajdą się rośliny objęte ochroną prawną, nie będą podlegały ocenie.
 4. Komisja jurorska przyzna 1, 2 i 3 nagrodę oraz wyróżnienia.
 5. Organizator zastrzega możliwość przyznania równorzędnych nagród.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora najpóźniej 31 października 2022 roku.

 §6.

Nagrody

 1. Laureaci 1 miejsca otrzymają aparat Instax oraz upominki promocyjne Muzeum.
 2. Laureaci 2 i 3 miejsca otrzymają zestaw profesjonalnych artykułów plastycznych oraz upominki promocyjne Muzeum.
 3. Wyróżnieni otrzymają upominki promocyjne Muzeum.
 4. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione zespoły otrzymają dyplomy.
 5. Nagrody zostaną wysłane pocztą w ciągu maksymalnie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu na adres podany w oświadczeniu uczestników konkursu.

 §7.

Ochrona własności intelektualnej

 1. Uczestnicy Konkursu, z chwilą przesłania pracy udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i co do terytorium licencji na wykorzystanie Pracy konkursowej (utworu, czy przedmiotu praw pokrewnych) w ramach następujących pól eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzenie do pamięci komputera i
  • zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną na jakimkolwiek nośniku;
  • w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu egzemplarzy wytworzonych zgodnie z pkt powyżej;
  • publiczne udostępnianie wersji elektronicznej Prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu;
  • publiczne udostępnianie wersji elektronicznej Prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu;
  • publiczne udostępnianie wersji elektronicznej Prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu;
  • publiczna prezentacja Prac konkursowych w każdej dostępnej formie, w szczególności na wystawach, warsztatach, konferencjach, seminariach; wykorzystanie Prac konkursowych (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora, w tym prezentowanie Prac konkursowych Uczestników w prasie, telewizji, Internecie, w szczególności na portalach społecznościowych, stronie www Organizatora itp.
  • informowanie i promowanie działalności i zadań statutowych Organizatora, - wraz z prawem do modyfikacji przesłanych Prac konkursowych Uczestników, w szczególności tworzenia ich opracowań, adaptacji, tłumaczeń, ich edytowania oraz wszelkiego przerabiania celem wykorzystania na ww. polach eksploatacji, w tym z prawem łączenia z innymi Utworami, nagraniami, wizerunkami; wykorzystanie obejmuje ich eksploatację w całości, bądź we fragmentach.
 2. Uczestnicy Konkursu, przesyłając Prace konkursowe potwierdzają, że posiadają pełnię praw autorskich do Prac konkursowych i ich części jako współtwórcy, lub też inne odpowiednie zgody na wykorzystywanie materiałów w nich zawartych.
 3. Uczestnicy Konkursu, przesyłając Prace konkursowe w ramach rozwiązania zadania projektowego, udzielają wspólnie nieodwoływalnego zezwolenia Muzeum na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów wraz z prawem zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów, w szczególności do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowania utworu.
 4. Uczestnicy nieodwołalnie upoważniają Muzeum do wykonywania autorskich praw osobistych do utworu i zobowiązują się, że nie będą wykonywać przysługujących im praw osobistych w sposób ograniczający Muzeum w wykonywaniu takich praw do utworu. Zdanie wcześniejsze dotyczy w szczególności decydowania o udostępnieniu utworu odbiorcom (publiczności) po raz pierwszy oraz wprowadzania modyfikacji, poprawek i uzupełnień do utworu.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do wskazywania źródeł pochodzenia materiałów (także ich twórców/dysponentów praw autorskich czy pokrewnych), z których korzystają przy tworzeniu Prac konkursowych oraz nie mogą wykorzystywać do celów tworzenia Prac konkursowych materiałów w sposób naruszający prawa autorskie i pokrewne ich twórców/dysponentów praw. Uczestnicy odpowiadają za naruszenia praw osobistych i majątkowych, w szczególności autorskich i pokrewnych podmiotów trzecich i obowiązani są zwolnić Muzeum z wszelkich roszczeń zgłoszonych przez podmioty trzecie związanych z takimi naruszeniami praw.
 6. Uczestnicy przesyłając Prace konkursowe z wykorzystaniem materiałów zdjęciowych czy nagrań, itp. zawierających wizerunek osób trzecich, są obowiązani przekazać Muzeum pisemną zgodę takiej osoby (chyba że nie jest to wymagane) na wykorzystanie jej wizerunku w ramach Pracy konkursowej dla celów realizacji Konkursu i dalszej eksploatacji Pracy Konkursowej przez Muzeum.

 

 §8.

Zasady uczestnictwa i ochrona danych osobowych

 1. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na uczestnictwo w Konkursie.
 2. Uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z klauzulą informacyjną RODO oraz przesłać wraz z pracą konkursową odpowiednie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym paragrafie podpisane osobiście, bądź przez opiekuna prawnego.
 3. Brak zaakceptowania Regulaminu i klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział uczestnika w Projekcie.
 4. Na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zawartych w formularzu uczestnictwa w Konkursie wymagane jest wyrażenie przez zgłaszającego zgody. Zgłaszający w wieku 18 lat i powyżej zapoznają się z treścią oświadczenia (Załącznik nr 3) i po jego akceptacji wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych dziecka w wieku do 18 lat w zakresie wskazanym w Regulaminie, wymaga wyrażenia zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską (Załącznik nr 2), tj. rodziców, bądź prawnych opiekunów.
 5. Załącznik nr 2 do Regulaminu dotyczy zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka do lat 18, a Załącznik nr 3 dotyczy zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w wieku lat 18 i powyżej, z którymi zgłaszający są obowiązani się zapoznać i po akceptacji przekazać Organizatorowi w sposób wskazany w Regulaminie.
 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Muzeum informuje, że administratorem danych osobowych uczestników jest Muzeum – Dom Rodziny Pileckich z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
 1. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
 • listownie na adres: Muzeum – Dom Rodziny Pileckich z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
 • e-mail: iod@muzeumpileckich.pl
 1. Dane osobowe uczestników, o których mowa w Regulaminie, a także wizerunek uczestników (jeśli np. zostanie udostępniony z własnej inicjatywy uczestników) pozyskane w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie oraz realizacją Konkursu będą przetwarzane w następujących celach:
 • związanych z udziałem i oceną  uczestnika w Konkursie,
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 • udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski oraz skargi,
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników, o których mowa powyżej jest:
 • niezbędność podjęcia działań związanych z przystąpieniem do i realizacją Konkursu, a także wszelkich działań związanych z udziałem w Konkursie, tj. czynności wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora na podstawie (art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 • w zakresie podanych danych osobowych i wizerunku uczestnika–– dobrowolna zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO),
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Pozyskane od uczestników dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Muzeum, w szczególności dostawcom usług IT, doradcom, czy innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Muzeum,
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 1. Dane osobowe uczestników, nie będą przekazane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 • Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, o których mowa powyżej jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który te dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 • czas trwania Konkursu i realizacji przez Muzeum czynności związanych z tym Konkursem,
 • przepisy prawa, mogą obligować Muzeum do przetwarzania danych przez określony czas,
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Muzeum.
 • Muzeum informuje, że uczestnicy, mają prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Jeśli dane osobowe uczestników, są przetwarzane na podstawie zgody, zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Muzeum, bądź adres e-mailowy.
 2. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 §9.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Muzeum.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie dokonane przez Organizatora zmiany Regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

Załącznik nr 1

 

Lista roślin z ogrodu Marii Pileckiej

 

 • Róże
 • Bukszpan
 • Agawa
 • Tytoń ozdobny
 • Cynie
 • Dalie
 • Piwonie
 • Malwy
 • Jaśmin
 • Bez
 • Rabarbar
 • Grusze
 • Jabłonie
 • Śliwy
 • Ogórki
 • Kapusta
 • Dynie
 • Kalafiory
 • Kalarepy
 • Marchew
 • Czarna rzodkiew
 • Pietruszka
 • Brukiew
 • Cebula
 • Pomidory
 • Rzodkiew